Blog

Hành trình tiên phong chuyển đổi số

icon icon

Tập huấn nâng cao chất lượng soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Trong 2 ngày (19, 20/9), tại Thanh Hoá, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức tập huấn công tác soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật và nâng cao năng lực kiểm tra, xử lý, rà soát hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật năm 2023.

Lớp tập huấn nhằm nâng cao năng lực soạn thảo, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật của Bộ GDĐT dành cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác tổng hợp và công chức, viên chức thuộc các đơn vị Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng Bộ GDĐT được tuyển dụng vào Bộ GDĐT từ năm 2022 đến nay.

Tập huấn nâng cao chất lượng soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Tập huấn nâng cao chất lượng soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Tham gia tập huấn, các cán bộ, công chức, viên chức được tìm hiểu, thảo luận các chuyên đề chuyên sâu về kỹ thuật soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật gồm: Luật, Nghị định, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư của Bộ trưởng; một số vấn đề cần lưu ý trong công tác soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ GDĐT.

Trong 2 ngày, các báo cáo viên sẽ báo cáo 4 chuyên đề liên quan đến soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật là: Hướng dẫn kỹ năng soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ GDĐT; Hướng dẫn kỹ năng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Kỹ năng xây dựng báo cáo đánh gái chính sách liên quan đến giáo dục; Hướng dẫn quy trình kiểm tra, xử lý, rà soát hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực giáo dục.

Các chuyên đề này giúp công chức, viên chức nắm được kỹ thuật soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật để áp dụng trong thực tiễn xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

Soạn thảo, ban hành văn bản là công tác có ý nghĩa rất quan trọng và luôn được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ GDĐT. Cùng với những quy định mới của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật, cũng như thực tiễn công tác quản lý nhà nước của Bộ GDĐT đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với công tác này.

Theo trung tâm Truyền thông và Sự kiện

Đối tác tin cậy của chúng tôi

Luôn đồng hành và hợp tác cùng chúng tôi để mang lại những sản phẩm tốt nhất.