Blog

Hành trình tiên phong chuyển đổi số

icon icon

Hội thảo tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý khoa học và công nghệ

Ngày 16/3, tại Trường Đại học Nông Lâm TP HCM, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức Hội thảo tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý khoa học và công nghệ về sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Dự Hội thảo có lãnh đạo, chuyên viên Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường – Bộ GDĐT; đại diện Vụ Khoa học, Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên, Cục sở hữu trí tuệ, Cục phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ – Bộ Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) – Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Khai thác tài sản trí tuệ, thương mại hóa sản phẩm để thúc đẩy đổi mới sáng tạo từ hoạt động nghiên cứu của các trường đại học, viện nghiên cứu hiện nay đang thu hút sự quan tâm tại các nước trên thế giới và Việt Nam.

Ở Việt Nam, trong thời gian qua Đảng, Nhà nước và Chính phủ đã có nhiều chủ trương, chính sách, là nền tảng, hành lang pháp lý quan trọng để phát triển khoa học và công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khai thác tài sản trí tuệ, chuyển giao công nghệ đối với trường đại học, viện nghiên cứu.

Thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Chính phủ, Bộ GDĐT đã quan tâm đẩy mạnh hoạt động sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu như tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định 109/NĐ-CP ngày 30/12/2022 quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học.

Trong đó, nội dung về sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo xuyên suốt nội dung văn bản và được áp dụng cho tất các các cơ sở giáo dục đại học; ban hành Quyết định số 78/2008/QĐ-BGDĐT ngày 29/12/2008 của Bộ trưởng Bộ GDĐT quy định về việc quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ trong các cơ sở giáo dục đại học và các văn bản hướng dẫn khác.

Số lượng sáng chế, giải pháp hữu ích từ hoạt động nghiên cứu triển khai được đăng ký, bảo hộ và thương mại hóa tại các đơn vị trực thuộc Bộ GDĐT đã gia tăng rõ rệt so với giai đoạn trước. Cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu trực thuộc Bộ đã thực sự là khởi nguồn sáng tạo ra tri thức mới và công nghệ tiên phong, là trung tâm của đổi mới sáng tạo với nền tảng là các hoạt động nghiên cứu khoa học, góp phần vào sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động nghiên cứu, sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ và thương mại hóa sản phẩm khoa học và công nghệ  trong các đơn vị còn có những hạn chế nhất định, chưa thực sự phù hợp với tiềm lực. Do đó, việc nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý khoa học và công nghệ trực thuộc Bộ GDĐT về sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo là cần thiết nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ và thương mại hóa sản phẩm khoa học và công nghệ phát triển tương xứng với tiềm năng, thế mạnh.

Tại Hội thảo tập huấn, các chuyên gia tới từ Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chuyển tải các nội dung mới về sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo, gắn liền với sự ra đời của Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi bổ sung năm 2022, Luật chuyển giao công nghệ năm 2017 và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

Các đại biểu cũng tham gia chia sẻ kinh nghiệm và thảo luận, đề xuất các giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo trong khuôn khổ hoạt động khoa học và công nghệ của các đơn vị trực thuộc Bộ GDĐT trong giai đoạn tới.

Theo trung tâm Truyền thông và Sự kiện

Đối tác tin cậy của chúng tôi

Luôn đồng hành và hợp tác cùng chúng tôi để mang lại những sản phẩm tốt nhất.