Blog

Hành trình tiên phong chuyển đổi số

icon icon

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Bộ GDĐT mở rộng lần thứ XVI

Ngày 26/1, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Phạm Ngọc Thưởng chủ trì Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 và Tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng của Đảng bộ Bộ GDĐT và thông qua Chương trình công tác năm 2024 của Đảng ủy Bộ.

Theo báo cáo tóm tắt Công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ Bộ GDĐT, đến nay Đảng bộ Bộ có tổng số 34 tổ chức đảng trực thuộc, trong đó có 7 đảng ủy cơ sở, 7 chi bộ cơ sở và 20 chi bộ trực thuộc. Tổng số đảng viên của Đảng bộ là 1.298 đảng viên. Đảng bộ Bộ có 4 loại hình tổ chức đảng: Tổ chức đảng trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước và cơ quan báo chí.

Sau hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ Khối các cơ quan TW và Nghị quyết Đại hội VII Đảng bộ Bộ, công tác xây dựng Đảng tại Đảng bộ Bộ đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên nhiều mặt. Công tác xây dựng đảng về chính trị luôn được Đảng ủy Bộ chú trọng. Công tác xây dựng đảng về tư tưởng tiếp tục được tăng cường. Công tác xây dựng Đảng về đạo đức được thực hiện nghiêm túc, khoa học. Công tác cán bộ có những đổi mới và chặt chẽ, bài bản. Công tác tuyên giáo, dân vận của Đảng bộ Bộ đã đạt được kết quả tích cực. Phương thức lãnh đạo của cấp uỷ các cấp có nhiều đổi mới, phát huy dân chủ, đoàn kết thống nhất, thực hiện tốt nguyên tắc tự phê bình và phê bình. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong đấu trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí làm một trong những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu.

Qua đánh giá cho thấy, bên cạnh những kết quả tích cực, vẫn còn những hạn chế cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục. Vì vậy trong thời gian tới, để tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt hơn, hiệu lực, hiệu quả hơn nữa, các cấp uỷ, tổ chức đảng cần tập trung thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức, cán bộ; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới phong cách lãnh đạo, phương pháp công tác, lề lối làm việc.

Tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025), hệ thống tổ chức của Bộ GDĐT tiếp tục được củng cố, kiện toàn, từng bước nâng cao về chất lượng và ngày càng hoàn thiện; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng được nâng lên; đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ về cơ bản có lập trường tư tưởng, chính trị vững vàng, luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, kinh nghiệm công tác của đội ngũ cấp ủy các cấp ngày càng được nâng cao.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng – Bí thư Đảng uỷ Bộ GDĐT cho biết, đây là dịp tổng kết 15 năm thi hành điều lệ Đảng, cũng là dịp để nhìn nhận lại một số vấn đề, phát huy thế mạnh, bàn bạc và tìm cách tháo gỡ những bất cập.

Trong thời gian qua, với sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ Bộ, coi trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy sức mạnh hệ thống chính trị trong toàn Đảng bộ, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc, nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, kết quả thi hành Điều lệ Đảng đạt được những kết quả quan trọng. Nhìn chung, cán bộ, đảng viên của các cấp ủy, cơ quan, đơn vị chấp hành tốt Điều lệ Đảng và các văn bản hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng mong muốn các đơn vị cần rà soát lại những vướng mắc, hướng tới hoàn thiện quy chế của Đảng, căn cứ vào quy chế của cấp trên theo quy định; theo chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm, tình hình của cơ quan, đơn vị và theo nguyên tắc xây dựng rõ chức năng, nhiệm vụ, để xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh. Đồng thời sớm hoàn thiện các ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025) và dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo trung tâm Truyền thông và Sự kiện

Đối tác tin cậy của chúng tôi

Luôn đồng hành và hợp tác cùng chúng tôi để mang lại những sản phẩm tốt nhất.