Blog

Hành trình tiên phong chuyển đổi số

icon icon

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn Cơ quan Bộ GDĐT

Ngày 16/8, Công đoàn Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2023-2028. Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng dự và phát biểu tại Đai hội.

Đại hội Công đoàn Cơ quan Bộ GDĐT lần thứ III, nhiệm kỳ 2023-2028 là diễn đàn chính trị quan trọng, thể hiện nguyện vọng, ý chí quyết tâm và sự năng động của đoàn viên. Đại hội cũng thể hiện tinh thần đổi mới, tự chủ, hội nhập, phát triển vì mục tiêu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, thực hiện nhiệm vụ công đoàn các cấp.

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn Cơ quan Bộ GDĐT

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn Cơ quan Bộ GDĐT

Theo Báo cáo của Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan Bộ GDĐT, đầu nhiệm kỳ 2018-2023, cơ cấu tổ chức gồm có 11 công đoàn cơ sở và 22 công đoàn trực thuộc với 898 đoàn viên; trong đó có 423 đoàn viên nữ (chiếm 47,1%). Đến nay, Công đoàn Cơ quan Bộ có 10 công đoàn cơ sở, 21 công đoàn trực thuộc với 939 đoàn viên; trong đó có 448 đoàn viên nữ (chiếm 47,71%).

Phát biểu tại Đại hội, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng ghi nhận, nhiệm kỳ 2018-2023, Công đoàn Cơ quan Bộ GDĐT đã hoàn thành tốt các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn; tích cực triển khai toàn diện các hoạt động và đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Theo Thứ trưởng, một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhất đã được Công đoàn Cơ quan Bộ GDĐT chú trọng làm tốt theo định hướng chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Bộ  đó là luôn quán triệt, động viên toàn thể đoàn viên, công chức, viên chức và người lao động tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, lao động giỏi, lao động sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Hoạt động của Công đoàn đã góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng, Quốc hội, Chính phủ đã giao cho ngành Giáo dục. Đặc biệt là các mục tiêu, nhiệm vụ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương.

Thứ trưởng nhấn mạnh, nhiệm vụ đặt ra trong 5 năm tới (2023-2028) còn hết sức nặng nề, thuận lợi và thách thức đan xen. Trong bối cảnh đó, đòi hỏi Công đoàn cơ quan Bộ phải đổi mới cả về nội dung và phương thức hoạt động; là cầu nối để triển khai toàn diện các chủ trương, nghị quyết của Đảng ủy, lãnh đạo Bộ, các chỉ đạo của Công đoàn cấp trên và cụ thể hóa các nội dung để triển khai đến đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động thực hiện có hiệu quả.

Tán thành với mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp nhiệm kỳ 2023-2028, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng gợi mở một số vấn đề cần tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Theo đó, Công đoàn Cơ quan Bộ GDĐT cần tập trung thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động. Tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị.

Tích cực, chủ động tham gia tham gia xây dựng, chỉnh đốn, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, coi đây cũng là trách nhiệm và quyền lợi chính trị của đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động và tổ chức công đoàn. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng để mọi đoàn viên nhận thức sâu sắc và đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm trước của cán bộ công đoàn các cấp, phát huy trí tuệ, nỗ lực phấn đấu vượt khó khăn, thách thức, cùng với cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần cùng với ngành giáo dục thực hiện thành công Nghị quyết số 29-NQ/TW.

Công đoàn cơ quan Bộ cũng cần đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các phong trào thi đua yêu nước theo hướng thiết thực, hiệu quả có trọng tâm, trọng điểm, bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cơ quan, đơn vị.

Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên nghiệp, bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm với công việc, vững vàng trước mọi khó khăn, thách thức.Chú trọng thực hiện tốt công tác đoàn viên, từ việc phát triển đoàn viên mới, quản lý đoàn viên đến việc nâng cao chất lượng đoàn viên và chăm lo lợi ích đoàn viên.

Đồng thời, cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động theo hướng lấy nhu cầu chính đáng của số đông đoàn viên, người lao động làm cơ sở hoạt động. Lấy đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động làm mục tiêu; lấy công đoàn cơ sở làm địa bàn hoạt động chủ yếu. Công đoàn cấp trên phục vụ công đoàn cơ sở, công đoàn cơ sở phục vụ đoàn viên, người lao động. Xây dựng nguồn lực đủ mạnh để hoạt động Công đoàn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Theo Trung tâm Truyền thông và Sự kiện

Đối tác tin cậy của chúng tôi

Luôn đồng hành và hợp tác cùng chúng tôi để mang lại những sản phẩm tốt nhất.