Blog

Hành trình tiên phong chuyển đổi số

icon icon

Ban hành Kế hoạch tổ chức thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành Kế hoạch số 420/KH-BGDĐT về tổ chức thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2024.

Theo đó, Bộ GDĐT yêu cầu tổ chức hoạt động thanh tra, kiểm tra Kỳ thi thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về thanh tra, kiểm tra, Quy chế thi; bảo đảm chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời, không làm cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra, kiểm tra.

Phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn của Bộ GDĐT, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Sở GDĐT và các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng có đào tạo giáo viên mầm non trình độ cao đẳng trong hoạt động thanh tra, kiểm tra Kỳ thi.

Ban hành Kế hoạch tổ chức thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Ban hành Kế hoạch tổ chức thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Xem thêm: Lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh

Bộ GDĐT chịu trách nhiệm toàn diện về Kỳ thi, tổ chức công tác thanh tra, kiểm tra các khâu của Kỳ thi theo thẩm quyền.

UBND tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện về Kỳ thi trên địa bàn, tổ chức thanh tra, kiểm tra tất cả các khâu của Kỳ thi theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ GDĐT, Thanh tra Chính phủ và các quy định pháp luật, đảm bảo an toàn, nghiêm túc, không để xảy ra sai sót, tiêu cực, vi phạm Quy chế thi. Tăng cường phân cấp, phân quyền cho các Sở GDĐT, cơ sở đào tạo trong công tác tổ chức, tham gia thanh tra, kiểm tra các khâu của Kỳ thi.

Chỉ đạo, tổ chức hoạt động thanh tra, kiểm tra linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo nguyên tắc độc lập của hoạt động thanh tra, kiểm tra, không bỏ sót khoảng trống, không bị động.

Tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra thi khoa học, phù hợp, không chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra. Điều động cơ sở đào tạo làm nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra phù hợp, khách quan, không bố trí cơ sở đào tạo của địa phương làm việc trực tiệp tại địa phương (trừ trường hợp đặc biệt, bất khả kháng).

Tổng kết đánh giá công tác thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT từ năm 2021 đến năm 2024, kịp thời có hình thức động viên khen thưởng những tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp cho công tác thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT từ năm 2021 đến năm 2024; đề xuất phương án thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 từ năm 2025.

Theo Kế hoạch, Ban Chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi thành lập các đoàn của Lãnh đạo Bộ và Ban Chỉ đạo cấp quốc gia làm việc với Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, Sở GDĐT, Hội đồng thi. Lãnh đạo Bộ GDĐT là trưởng đoàn. Thành viên đoàn là thành viên Ban Chỉ đạo cấp quốc gia, tổ thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo cấp quốc gia và các thành viên khác theo yêu cầu nhiệm vụ.

Sở GDĐT tham mưu Ban Chỉ đạo cấp tỉnh thực hiện công tác chuẩn bị thi, tổ chức coi thi, chấm thi, phúc khảo và xét công nhận tốt nghiệp THPT tại địa phương bảo đảm theo quy định của Quy chế thi.

100% cán bộ, công chức, viên chức tham gia công tác thanh tra, kiểm tra Kỳ thi phải được tham gia tập huấn. Tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra Kỳ thi bảo đảm phù hợp, thiết thực và hiệu quả.

Về thanh tra, kiểm tra công tác chuẩn bị thi Bộ GDĐT thành lập 10 đoàn kiểm tra trực tiếp tại 20 Sở GDĐT (không tính các đoàn của lãnh đạo Bộ và Ban Chỉ đạo cấp quốc gia) theo 3 miền Bắc, Trung, Nam.

Bộ GDĐT thành lập 63 đoàn kiểm tra tại 63 Sở GDĐT (không tính các đoàn của lãnh đạo Bộ và Ban Chỉ đạo cấp quốc gia) tổ chức kiểm tra trực tiếp công tác chỉ đạo, tổ chức coi thi và công tác tổ chức thanh tra coi thi của Sở GDĐT, Hội đồng thi và Điểm thi.

Bên cạnh đó, Kế hoạch cũng nêu rõ nội dung, cách thức tổ chức thanh tra, kiểm tra các khâu khác của Kỳ thi như công tác chấm thi, phúc khảo bài thi, xét công nhận tốt nghiệp, thanh tra, kiểm tra đột xuất, trực thanh tra, kiểm tra thi.

Theo Trung tâm Truyền thông và Sự kiện

Đối tác tin cậy của chúng tôi

Luôn đồng hành và hợp tác cùng chúng tôi để mang lại những sản phẩm tốt nhất.